ขอเชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “น้ำในวรรณกรรมอาหรับ” โดย อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม

ขอเชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “น้ำในวรรณกรรมอาหรับ” โดย อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. ที่ผ่านมา

ในโลกอาหรับถือเป็นภูมิภาคที่แห้งแล้ง และเป็นสถานที่ที่ขาดแคลนน้ำเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น แน่นอนน้ำย่อมเป็นมากกว่าสิ่งที่ใช้ดับกระหายและประทั่งชีวิต ชาวอาหรับตั้งแต่อดีตได้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ดังนั้นพวกเขาจึงเขียนและบอกเล่าเกี่ยวกับน้ำสะท้อนผ่านวรรณกรรม และคำสอน นอกจากนี้หลักความเชื่อทางศาสนาก็ใช้น้ำเป็นสื่อหนึ่งที่จะสะท้อนความศรัทธาของผู้คนในโลกอาหรับถือเป็นภูมิภาคที่แห้งแล้ง และเป็นสถานที่ที่ขาดแคลนน้ำเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น แน่นอนน้ำย่อมเป็นมากกว่าสิ่งที่ใช้ดับกระหายและประทั่งชีวิต ชาวอาหรับตั้งแต่อดีตได้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ดังนั้นพวกเขาจึงเขียนและบอกเล่าเกี่ยวกับน้ำสะท้อนผ่านวรรณกรรม และคำสอน นอกจากนี้หลักความเชื่อทางศาสนาก็ใช้น้ำเป็นสื่อหนึ่งที่จะสะท้อนความศรัทธาของผู้คน

รับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่