อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง “การประเมินการรู้สารสนเทศในยุคดิจิทัล”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ไปเป็นวิทยากร เรื่อง “การประเมินการรู้สารสนเทศในยุคดิจิทัล”…

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “จีนกับวัฒนธรรมโลก มรดกวัฒนธรรมจีน จีนปัจจุบัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพัสสา ธูปเทียน อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาผู้ป่วยมาตรฐาน (Standardized patient)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพัสสา ธูปเทียน อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาชาดไทย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นวิทยากรในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา WINE EDUCATION หัวข้อ “Wine and Culture”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นวิทยากรในรายวิชา 0295110…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “เสวนาญี่ปุ่นศึกษาด้านการแปล – การถ่ายทอดประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมในการเป็นนักแปลญี่ปุ่น – ไทย ไทย – ญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในรายวิชา 3500601 สัมมนาวิธีการวิจัยและสร้างสรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ได้รับเชิญจากธนาคารแห่งประเทศไทย ไปเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการ หัวข้อ “มองอนาคตด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์ : บทบาทของจดหมายเหตุ” เรื่อง “การใช้ Big data กับงานจดหมายเหตุ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Review) เรื่อง “จารึกสลักภาษาอินโดอารยันยุคกลาง: ภาพรวมและการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากวารสารธรรมธารา ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ…

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การร้องเพลงประสานเสียง ณ ตึกมัธยม

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ไปเป็นวิทยากร…

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญเป็นผู้อำนวยการดนตรีและผู้อำนวยเพลงในการแสดง Hadel’s Messiah Concert

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากคณะนักร้องและวงดุริยางค์กรุงเทพผสม…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวเกาหลีใต้ในจังหวัดภูเก็ตในช่วงสถาการณ์โควิด-19”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…

ภาพบรรยากาศงาน “เร้นไม่ลับ : เรื่องลึกลับและเรื่องเหนือธรรมชาติในนานาวัฒนธรรม”

ภาพบรรยากาศงาน “เร้นไม่ลับ : เรื่องลึกลับและเรื่องเหนือธรรมชาติในนานาวัฒนธรรม” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร…

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าของศิษย์เก่า รวมถึงของที่ระลึกจากมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรฯ และ สนอจ. ในงาน Arts CU Market

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ (สนอจ.) ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าของศิษย์เก่า รวมถึงของที่ระลึกจากมูลนิธิ..

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรประทาน วงศ์วุฒิวัฒน์ นิสิตเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรประทาน วงศ์วุฒิวัฒน์ นิสิตเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานบทวิจารณ์วรรณกรรมของนิสิตภาควิชาภาษาไทย ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 8

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานบทวิจารณ์วรรณกรรมของนิสิตภาควิชาภาษาไทย ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 8 จัดโดย…