คณะอักษรศาสตร์ขอต้อนรับ รศ. ดร.คิมอินฮัน ผู้อำนวยการสำนักวิรัชกิจ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา และคณะ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 รศ. ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดี และผศ. ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้ต้อนรับ รศ. ดร.คิมอินฮัน ผู้อำนวยการสำนักวิรัชกิจ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา และคณะ การนี้ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาได้เข้าพบเพื่อนำเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้แก่นิสิตในสาขาวิชาเอกภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านวิชาการและวิจัยในอนาคต