รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญไปปฏิบัติงานต่างประเทศเพื่อจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละครได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการทางวัฒนธรรม (สหสาขาวิชา/นานาชาติ)…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนในหัวข้อ “ถอดรหัส Soft Power ของเกาหลีใต้ : ผ่านมุมมอง K-POP”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออกได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศให้กับอาสาสมัครเกาหลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออกได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปเป็น…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย รายวิชา AS201 วัฒนธรรมและนวัตกรรมเกาหลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออกได้รับเชิญจากกลุ่มวิชาโทเกาหลีศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการพัฒนาระบบจัดพื้นที่และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการพัฒนาระบบจัดพื้นที่และ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชา SM512 “Social System Analysis”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ได้รับเชิญจากภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์พิเศษ…

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต ได้รับเชิญเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศทางวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รับเชิญจากสาขาวิชาจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรกดกทางวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ได้รับเชิญดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษาไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวย…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รับเชิญจากสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้สำหรับการจัดการสารสนเทศ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ ลิขสิทธิ์ใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์…

ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “หลากความหมาย หลายหน้าที่: “ให้” ที่มากกว่า “การให้” โดย อาจารย์ ดร.สลิลรัตน์ กวีจารุมงคล

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “หลากความหมาย หลายหน้าที่: “ให้” ที่มากกว่า “การให้” โดย อาจารย์ ดร.สลิลรัตน์…

ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ…

ขอเชิญชมบันทึกรายการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง คลังข้อมูลภาษากับการวิจัยภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล: ภาษา วาทกรรม วรรณกรรม การแปล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ

ขอเชิญชมบันทึกรายการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง คลังข้อมูลภาษากับการวิจัยภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล: ภาษา วาทกรรม วรรณกรรม การแปล…