คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (QITEP) ด้านภาษา จัดโครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับนักศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สนใจศึกษาภาษาไทย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (QITEP) ด้านภาษา จัดโครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับนักศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สนใจศึกษาภาษาไทย ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคมถึงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566 โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก E.Aminudin Aziz ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานพัฒนาและอบรมด้านภาษา กระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม แห่งประเทศอินโดนีเซีย เป็นประธานในพิธี

วิทยากรหลักที่เป็นผู้อบรมในโครงการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข จากศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (CTFL) และทีมงานจำนวน 15 คน

การอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SEA Language Club ของ SEAMEO QITEP ที่สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เรียนรู้ภาษาของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างยั่งยืนต่อไป

The Faculty of Arts, Chulalongkorn University, in collaboration with the Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (QITEP) in Language, is conducting an online Thai language training program for students in Southeast Asia who are interested in studying the Thai language from August 1 to September 22, 2023. The opening ceremony today was honored by E. Aminudin Aziz, Head of the language development and cultivation agency at the Ministry of Education and Culture in Indonesia.

The main trainer of the program was Assistant Professor Dr. Kiat Thepchuaysuk from the Center for Thai as a Foreign Language (CTFL), along with a team of 15 members.

This training is part of the SEA Language Club organized by SEAMEO QITEP, aiming to support students in the Southeast Asian region to learn languages of different countries in the region and foster sustainable cooperation in various areas of development.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์