ขอเชิญเข้าร่วมฟังบันทึกวิดีโอย้อนหลังการเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง “คุณค่าเปลี่ยน คนแปร: คุณค่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับแผนงานคนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบันทึกวิดีโอย้อนหลังการเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง “คุณค่าเปลี่ยน คนแปร: คุณค่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล อาคารบรมราชกุมารี หรือรับชมผ่าน Facebook live บนเพจเฟซบุ๊กคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามารถรับชมย้อนหลัง ที่นี่

โครงการวิจัย เรื่อง “คุณค่าเปลี่ยน คนแปร: คุณค่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย” นำเสนอการศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนไทยผ่านมิติหลักสามด้านด้วยกัน คือ การใช้ชีวิต ช่วงวัย และเพศสถานะ ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้

1. “การให้คุณค่าความซื่อสัตย์ในสังคมไทย” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ อาจารย์ ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช และคุณณัฐพล สีวลีพันธ์

2. “การประกอบสร้าง “คุณค่า” ของการบริโภคแนววีแกนในวาทกรรมสาธารณะภาษาไทย” ของรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง

3. “การใช้เสียงและการรับรู้เสียงสุภาพในสถานการณ์ที่แตกต่างกันของคนไทยเจเนอเรชันเอ็กซ์ เจเนอเรชันวาย และเจเนอเรชันซี” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี สายสุวรรณ

4. “การเมืองเรื่องเพศในยูทูป: คุณค่าของผู้หญิงที่แปรผันและอำนาจของความเป็นหญิง” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี สิงห์เปลี่ยม

5. “การนำเสนอภาพความคลุมเครือสับสน: ความทรงจำและปฏิสัมพันธ์ทางคุณค่าในภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย” ของอาจารย์ ดร.ชื่นสุมน ธรรมนิตยกุล

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง