โครงการสัมมนาหัวข้อ “Nurturing Emotional Intelligence with the Humanities” วันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ องค์การ UNESCO จัดสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้วยมนุษยศาสตร์” ในวันที่ 7– 9 กันยายน 2566 โครงการสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือเพื่อเน้นบทบาทของศิลปะและมนุษยศาสตร์ในการส่งเสริมความสามารถในการจัดการอารมณ์โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่ผู้คนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความไม่มั่นคงอย่างที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆในชุมชนอาเซียนได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อให้เกิดการสนทนาและความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทของสาขามนุษยศาสตร์ต่อความฉลาดด้านอารมณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีของเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ งานสัมมนานี้จัดเป็น 2 รูปแบบ วันที่ 7 กันยายน เป็นการเสวนา และวันที่ 8 และ 9 กันยายน เป็น workshops 

วันที่ 7 กันยายน ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆในชุมชนอาเซียนเข้าร่วมเสวนาซึ่งได้แก่ คุณพินิจ จันทรังษี Regional Advisor จาก UNESCO Professor Hanafi Hussin จาก Faculty of Creative ArtsUniversity of Malaya Professor Rainier A. Ibana จาก Ateneo the Manila University และ ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง และ ศาสตราจารย์ สุวรรณา สถาอานันท์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการเสวนานี้จบด้วยการนำเสนอผลงานของนิสิต ซึ่งได้แก่ คุณชนัตถ์ พงษ์พานิช นิสิตปริญญาเอกวิชาศิลปการละคร เรื่อง “การใช้ศิลปะการละครเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจสำหรับนักศึกษาแพทย์ไทย” คุณพิชญ์ไกร ไชยเดช นิสิตปริญญาโทวิชาศิลปการละคร เรื่อง โปรแกรมการแสดงสื่อสาระเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งการฟื้นตัว (Resilience: Lecture Performance) และ นิสิตปริญญาตรีคือคุณพิชญาณ์มญชุ์ ชนไพโรจน์ ปี 2 เอกการละคร อักษรศาสตร์ จุฬาฯ คุณปิยภพ พาณิชผล ปี 3 นิสิตแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี และ คุณภูวเดช เหล่าผดุงรัชกร ปี 2 แพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ นำเสนอเรื่องโครงการ Podcast “มนุดโรงบาล”

วันที่ 8 กันยายน เป็นการจัด workshop “Inner World Café” และ Writing Therapy โดยวิทยากรจาก CU Wellness Center ได้แก่ คุณธารีวรรณ เทียมเมฆ หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตจุฬาฯ คุณคีตา มากศิริ คุณปกรณ์ ใยมณี คุณสมภพ แจ่มจันทร์ และ คุณอนุสรณ์ ติปปยานนท์ ส่วนวันที่ 9 กันยายน เป็นการจัด Workshop กิจกรรมละครเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งการฟื้นตัวทางจิตใจ โดย คุณพิชญ์ไกร ไชยเดช  นิสิต ป.โท ศิลปการละคร ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดงานวิจัยนวัตกรรม มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง