ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป และอาจารย์ ดร. นิธิวดี ศรีหงส์ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และ อาจารย์ ดร. นิธิวดี ศรีหงส์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในงานกิจกรรมประจำปี 2566 ของสมาคมฯ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ เนื่องจากเป็นผู้มีอุปการคุณสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างดียิ่งเสมอมา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มายังคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาส 107 ปี คณะอักษรศาสตร์

ขอขอบคุณท่านนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้มอบกระเช้าและของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 107 ปี คณะอักษรศาสตร์