ฝ่ายวิรัชกิจร่วมกับมูลนิธิ Khyentse จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ Khyentse ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิ Khyentse จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ Khyentse ประจำปีการศึกษา 2566 วัตถุประสงค์ของทุนดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสน์ศึกษาในประเทศไทยในระดับนานาชาติ โดยมอบให้แก่นิสิตที่ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและมีผลการเรียนดี จำนวน 3 ท่าน คือ

1. พระมหาสราวุธ โพธิ์ศรีขาม หัวข้อวิทยานิพนธ์ “พุทธธรรมในนิตยสารธรรมจักษุในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นบรรณาธิการ พ.ศ. ๒๔๓๗-๒๔๕๔: ความเป็นมา สารัตถะ และบทบาทต่อพุทธศาสนาไทย” จากหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤตและพุทธศาสน์ศึกษา

2. นายอิ้ปิน หลิง (Mr. Yibin Ling) หัวข้อวิทยานิพนธ์ “การส่งเสริมการปฏิบัติโพธิสัตวมหายานธรรมผ่านพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ในมูลนิธิพุทธจักษุวิชาลัย อารามวัตรมหายาน (วัดกษิติครรภ์) จังหวัดนครปฐม” จากหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

3. นายเจ้า แก่นสาร ทุ่งกว้าง (Mr. Chow Kensan Tunkhang) หัวข้อวิทยานิพนธ์ “พุทธศาสนากับขวัญในระบบความเชื่อทางศาสนาของหมู่บ้านชาวไทคำตี่ ในอรุณาจัลประเทศ อินเดีย”จากหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ในการนี้ฝ่ายวิรัชกิจฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับทุนฯ ครั้งนี้ด้วย โดยคณบดีคณะอักษรศาสตร์ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ Professor Dr. Peter Skilling ที่ปรึกษามูลนิธิ Khyentse เนื่องในโอกาสที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก Shan State Buddhist University

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์