ประชาคมอักษรศาสตร์ มอบเงินและสิ่งของบริจาค ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผศ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร) ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการกิจการนิสิต และนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้เป็นตัวแทนประชาคมอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ไปมอบเงินและสิ่งของบริจาค พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์ รวมกับผู้แทนจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร์ อันเป็นกิจกรรมในโครงการห้าสายธารแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ ของสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีเป็นสถานที่ที่ให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งหญิงตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งเรื่องปัจจัยสี่ อาหาร ที่พัก เครื่องใช้ที่จำเป็น การรักษาพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่พยาบาล แพทย์ทางจิตเวชและผิวหนัง จัดทำทะเบียนประวัติ ติดต่อญาติ ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูสภาพจิตใจ จัดทำกิจกรรมบำบัดผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น งานหัตถกรรม ตัดเย็บ เสริมสวย และการเกษตรเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจและสามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ด้วย จำนวนผู้ที่อยู่ในความดูแลมีจำนวนทั้งสิ้น 438 คนต่อความดูแลของเจ้าหน้าที่ 38 คน

งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านมา ณ ที่นี้

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์