การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อการสร้างสื่อคอนเทนต์ดิจิทัลสมัยใหม่”

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อการสร้างสื่อคอนเทนต์ดิจิทัลสมัยใหม่” วิทยากร คือ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล ชั้น 2 อาคารบรมราชกุมารี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ชั้น 7 อาคารมหาจักรีสิรินธร

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์