ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรและบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรและบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รางวัลศาสตราภิชานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
2. ดร.สารสิน วีระผล

รางวัลศาสตราจารย์ A-2
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (ระดับดีมาก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของบุคลากร สาขามนุษยศาสตร์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของนิสิตระดับปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์
อาจารย์ ดร.ธีระ บุษบกแก้ว

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของนิสิตระดับปริญญาโท กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
นายชินกฤต ตั้งศิริวัฒนากุล
นายนครินทร์​ สำเภาพล

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ในโอกาสได้รับรางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพัสสา ธูปเทียน ในโอกาสได้รับ “รางวัลคึกฤทธิ์” สาขาศิลปะการแสดง

รางวัล “คนดี ศรีจุฬาฯ”
กลุ่มบริหารจัดการระดับกลาง ประเภทผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่า
คุณวิภา หอมศิริ

กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภทหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือเทียบเท่า
คุณสุธรรม โตฤกษ์

กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
คุณวัลลี ภูมิพงศ์ไทย