ขอแสดงความยินดีแก่คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 37 ได้รับรางวัลในการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา สาขาผู้ปฏิบัติธรรมและส่งเสริมการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ประจำปี 2565