ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตอักษรศาสตร์ได้รับทุนมูลนิธิ Mitsubishi UFJ Foundation ประจำปี 2023

นิสิตอักษรศาสตร์ได้รับทุนมูลนิธิ Mitsubishi UFJ Foundation ประจำปี 2023 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์

นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 คน ได้แก่ ประภาสิริ นิสสัยสุข ญาณิศา พรประทีปมงคล และภารดี สหชัยเสรี ได้เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ Mitsubishi UFJ Foundation โดยมีผู้บริหารจากบริษัท Mitsubishi ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ การนี้ ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผศ. ดร.สุกิจ พู่พวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวด้วย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง