จดหมายข่าวเทวาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “เสวนาญี่ปุ่นศึกษาด้านการแปล – การถ่ายทอดประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมในการเป็นนักแปลญี่ปุ่น – ไทย ไทย – ญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้พิจารณาบทความวิจัยการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ภายในสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์