รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “การเดินทาง” ของอาหารสเปนและอาหารลาตินอเมริกา

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน…

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา ศศศศ 113 ประวัติศาสตร์ในฐานะเรื่องเล่า ภาคการศึกษาที่ 2/2565 หัวข้อ “คนชายขอบ: แม่มดในประวัติศาสตร์สเปน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายใน…

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (OBE) ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และอาจารย์ ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัย เรื่อง “การสร้างและพัฒนาสื่อออนไลน์สำหรับการเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลี 1 (TOPIK I)”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานการเขียนตำรา เรื่อง “ประวัติศาสตร์เกาหลียุคสามอาณาจักร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญวิทยากรให้ข้อมูลในการวิจัย ประจำปี 2566 เรื่อง “การศึกษาภาษาที่ 2 ในประเทศไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยการศึกษาภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทย คณะมนุษยศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ภายใต้สถาบันเอเชียศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากฝ่ายบริหาร สถาบันเอเชียศึกษา ไปเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในหัวข้อ “ภาษาเกาหลีในอุตสาหกรรมบันเทิง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายเนื้อหาด้านการอ่านและการเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง หัวข้อ How to avoid plagiarism in scientific research reports for graduate students

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้รับเชิญจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีทางการ…

คณาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นหนังสือหายาก กรณีศึกษาหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร คณาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไปเป็นคณะกรรมการประเมินผล…

อาจารย์ ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ : กระบวนทัศน์วรรณคดีเปรียบเทียบแบบข้ามศาสตร์”

อาจารย์ ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปเป็นวิทยากรบรรยายใน…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการเสวนาวิชาการเรื่อง “มังงะ และอานิเมะ หลากวัย หลายทัศนะ ต่อ J-Pop ในสังคมไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี และอาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเข้าร่วมสัมมนาประจำปี เรื่อง “บทบาทของสภาคณาจารย์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก และอาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสภาคณาจารย์…