ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 873

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 873 วันที่ 30 มีนาคม 2566 ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อารตี แก้วสัมฤทธิ์ (สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์)ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. อาจารย์ ดร.สรัญญา ชูโชติแก้ว (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก)
2. อาจารย์อภิรดี เจริญเสนีย์ (สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก)
3. อาจารย์ ดร.ภรณี สิงห์เปลี่ยม (หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม)
4. อาจารย์ ดร. ศนิ ชาติอุดมเดช (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง