News from the Department of English

On Monday 27 February 2023, the Department of English hosted a public lecture on the topic of “Emily Dickinson, Romanticism, and Asia”, which was delivered by Professor Hsu Li-hsin (National Chengchi University, Taipei, Taiwan) at Room 707, Boromrajakumari Building.  Professor Hsu Li-hsin is Professor of English at National Chengchi University, Taiwan. Her research interests include […]

ขอเชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ผัสสะ (sensory history) และสถานภาพการศึกษาไทย-เทศ

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง ปริทัศน์ประวัติศาสตร์…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 873

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 873 วันที่ 30 มีนาคม 2566…

ขอเชิญชมนิทรรศการ “รัตนแห่งจุฬาฯ” และฟังการเสวนาชุด “๕ ทศวรรษ รัตนแห่งอักษรศาสตร์”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ และโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีที่ทรงศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์…

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “เอเชียในวรรณกรรมโลก” (Asia in World Literature)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันฮาร์วาร์ด-เยนชิง จัดโครงการอบรมเรื่อง “เอเชียในวรรณกรรมโลก” (Asia in World Literature) ระหว่างวันที่ 7-13…

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ค.ศ. ๑๙๓๔ (พ.ศ. ๒๔๗๖-๗๗)

เนื่องด้วยสมาคมไทย-เยอรมัน ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย The Arc of Memory คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี…

ขอเชิญ “นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ “ปริญญาตรี” เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในชุด “เอกไทยแล้วไปไหน”

ภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ ขอเชิญ “นิสิตจุฬาลงกรณ์…

คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรีไทยปี่พาทดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2566 ขอความอนุเคราะห์ให้คณะอักษรศาสตร์ แต่งบทประพันธ์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 106 ปี

คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรีไทยปี่พาทดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2566 ขอความอนุเคราะห์ให้คณะอักษรศาสตร์ แต่งบทประพันธ์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา…

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ให้คณะอักษรศาสตร์แต่งบทประพันธ์ประกอบบทความ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” รางวัลระดับนานาชาติ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ให้คณะอักษรศาสตร์แต่งบทประพันธ์ประกอบบทความ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” รางวัลระดับนานาชาติ ครูผู้สร้าง…

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา 415 233 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา 415 233 …