ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ 2 ท่านได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (นักวิจัยพันธมิตร) อาจารย์ภาควิชาปรัชญา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ให้ทำวิจัยเรื่อง “การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร: นวัตกรรมด้านการตลาดในรูปของศูนย์กลางการประมูล”

2. ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ให้ทำวิจัยเรื่อง “โครงการการสร้างนวัตกรด้วยกระบวนการละครและภูมิรู้ท้องถิ่น-ร่วมสมัยเพื่อเพิ่มคุณค่าและความหลากหลายให้กับประเทศไทยสร้างสรรค์”

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง