ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 881 วันที่ 28 กันยายน 2566 ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 881 วันที่ 28 กันยายน 2566 ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการดังต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ (ภาควิชาภาษาไทย) ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

2. อาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา (ภาควิชาภูมิศาสตร์) ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง