คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแด่นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ได้แก่

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สดชื่น ชัยประสาธน์ (อ.บ. ๓๐)

๒. นายอรุณ สัมพันธวิวัฒน์ (อ.บ. ๓๓)

๓. นางปิยะพร กัญชนะ (อ.บ. ๓๖)

๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วริยา ชินวรรโณ (อ.บ. ๓๗)

๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ศิราพร ณ ถลาง (อ.บ. ๔๑)

๖. นางปฏิมา ตันติคมน์ (อ.บ. ๔๕)

๗. นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ (อ.บ. ๔๗)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง