ขอแนะนำปริทัศน์หนังสือ “อิงอดีต สนองปัจจุบัน : คติชนสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัย”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอปริทัศน์หนังสือผลงานของศูนย์คติชนวิทยา ศิราพร ณ ถลาง และปรมินท์ จารุวร, (บรรณาธิการ). อิงอดีต สนองปัจจุบัน : คติชนสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐. (๒๕๓ หน้า)

อิงอดีต สนองปัจจุบัน เป็นหนังสือในชุดโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง “คติชนสร้างสรรค์ : พลวัตและการนำคติชนไปใช้ในสังคมไทยร่วมสมัย” ประกอบด้วยบทความวิจัยของนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความวิจัยเหล่านี้นับเป็นก้าวสำคัญของวงการคติชนวิทยาในประเทศไทยเพราะมีการนำทฤษฎี “คติชนสร้างสรรค์” อันเป็น “ทฤษฎีใหม่” มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาข้อมูลคติชนต่าง ๆ เช่น เรื่องเล่า การแสดง ประเพณี และพิธีกรรม เป็นต้น… (ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ ที่นี่)

ผู้ปริทัศน์: พจมาน มูลทรัพย์ นิสิตอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมข้อเขียนบันทึก “นานาสภาวะ ณ ขณะเขียน” ของนักเรียนเขียนเรื่อง “เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว” ผลงานการเขียนและการทำหนังสือของนิสิตภาควิชาภาษาไทย