ขอแนะนำผลงานของอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นวนิยายญี่ปุ่นร่วมสมัย แต่งโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำผลงานของอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ นวนิยายญี่ปุ่นร่วมสมัย ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

– นวนิยายญี่ปุ่นร่วมสมัยตั้งแต่ราวช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
– แนะนำนักเขียนที่มีชื่อเสียงและรังสรรค์ผลงานที่เสนอแนวคิดที่สะท้อนสภาพสังคมในสังคมร่วมสมัย
– ผู้เขียนได้รวบรวม และประมวลเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับนวนิยายที่คัดสรรและวิเคราะห์แนวคิด ที่ถูกนำเสนอในเรื่อง เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จัก และเข้าใจแนวคิดที่สะท้อนในนวนิยายร่วมสมัยของญี่ปุ่น
– ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เข้าใจสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน และมีความสำคัญต่อการเข้าใจวรรณคดีญี่ปุ่นในภาพรวมมากยิ่งขึ้น

สั่งซื้อแบบหนังสือ ที่นี่

สั่งซื้อแบบ e-book ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง