เชิญฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างข้อมูลกับอนุภาคท้ายในภาษาไทย”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง
“โครงสร้างข้อมูลกับอนุภาคท้ายในภาษาไทย”
โดย ผศ. ดร.อัปสร ทวิลาภากุล (สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
เวลา 13.30-14.30 น.
บรรยาย ณ ห้อง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร
มีที่นั่งจำกัด กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่ https://bit.ly/3khssex

[post-views]