ชงโคสู้โควิด-19 อักษรศาสตร์ระดมทุนสู้ยุค New Normal

ในช่วงปีที่ผ่านมา วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้การเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมาก นิสิตและคณาจารย์จำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนออนไลน์ และคณะอักษรศาสตร์ต้องปรับพื้นที่อาคารต่างๆ ของคณะให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน อีกทั้งยังต้องจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำให้การเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่จะกระทบการดำเนินงานในอนาคตของคณะ เป็น New Normal ที่ทำให้การเรียนการสอนในคณะปรับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

ในการนี้ คณะอักษรศาสตร์จึงใคร่ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของช่องทางการบริจาคเข้าคณะอักษรศาสตร์ 2 ช่องทาง ดังนี้

• การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จะเป็นการบริจาคเพื่อการทำนุบำรุงอาคารมหาจักรีสิรินธร ซึ่งเป็นอาคารเรียนสำคัญของคณะ ก่อตั้งมายาวนานกว่าทศวรรษ เมื่อถึงกำหนดเวลาต้องมีการซ่อมแซมให้ใช้งานได้อยู่เสมอและปรับให้เข้ากับการเรียนการสอนในยุค New Normal ในปีนี้ อาคารต้องมีการเปลี่ยนท่อเดินสายน้ำประปาและซ่อมแซมรอยแตกร้าวบริเวณหน้าโรงละคร อีกทั้งยังต้องปรับปรุงระบบความปลอดภัยเพื่อสวัสดิภาพของนิสิตและบุคลากรที่ต้องใช้อาคาร ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก การบริจาคเข้ามูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

หากท่านต้องการบริจาคเข้ามูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ สามารถโอนเข้าบัญชี “มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา เลขที่บัญชี 067-210747-4

• การบริจาคเข้าเงินทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปี จะเป็นการบริจาคเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู้ของคณะเพื่อพร้อมเผชิญวิกฤติการณ์โควิด-19 และรองรับนวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการเรียนแบบผสมผสานที่คณะ การจัดหากล้องวิดีทัศน์และเครื่องโสตทัศนูปกรณ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพสูงเพื่อรองรับการจัดทำคลังความรู้ดิจิทัลอีกด้วย ซึ่งจะทำให้คณะอักษรศาสตร์สามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริจาคเข้าเงินทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปีจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

หากท่านต้องการบริจาคเงินเข้าคณะอักษรศาสตร์ สามารถโอนเข้าบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ดังนี้
· ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 067-213909-9 สาขาสวนจิตรลดา
· ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 152-421836-7 สาขาสยามสแควร์
· ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 630-220769-9 สาขาจามจุรีสแควร์

กรุณากรอกข้อมูลและส่งหลักฐานการโอนเงินที่ https://bit.ly/3mLLBqx ภายในวันที่ 28 ธันวาคมนี้เพื่อที่คณะจะได้จัดทำใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษีของปี 2563 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อคุณยุพินย์ กิตติลดากุล ที่หมายเลข 0897822655 หรือ 022184928 (Line ID แบบหมายเลขโทรศัพท์: 0897822655)

[post-views]