งานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ในหัวข้อ “วันสตรีสากล”

สาขาวิชาภาษารัสเซียจะจัดงานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ในหัวข้อ “วันสตรีสากล”

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการประกวดแปลเรื่องสั้นและสุนทรพจน์ภาษารัสเซีย
1. เกณฑ์การตัดสินประกวดแปลเรื่องสั้นเรื่อง «Видение» จากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย
หลักเกณฑ์การตัดสินให้คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
(1) ความถูกต้องในการแปล 40 คะแนน
(2) ความสละสลวยในการใช้ภาษาไทย 30 คะแนน
(3) ความต่อเนื่องและตรรกะในการแปล 30 คะแนน
ผู้เข้าร่วมประกวดเรื่องสั้นสามารถดาวโหลดไฟล์เรื่องสั้นได้จาก ลิงก์นี้
และส่งงานแปลไปที่อีเมล์ angsana.rue23@gmail.com

2. เกณฑ์การตัดสินประกวดสุนทรพจน์เป็นภาษารัสเซียในหัวข้อ «Женщина, которая повлияла на мою жизнь» “ผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจของฉัน”

หลักเกณฑ์การตัดสินให้คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
(1) เนื้อหา 40 คะแนน
(2) การใช้ภาษา 30 คะแนน
(3) วิธีการนำเสนอ 30 คะแนน

ผู้เข้าประกวดแต่ละคนมีเวลาในการกล่าวสุนทรพจน์ประมาณ 3-5 นาที โดยอัดวิดิโอสุนทรพจน์ (แบบเห็นหน้า) และส่งไฟล์ไปที่อีเมล์ alexey.kosmakov@mail.ru
*** ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้ง 2 ประเภท ประเภทละ 1 ผลงาน

3. รางวัล
รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินสด 1,000 บาท

หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลในงาน Chula Russian Week วันที่ 8 มีนาคม 2564

[post-views]