สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ตามรายละเอียดดังนี้
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
– หากไม่จบการศึกษาสาขาภาษาเยอรมัน ต้องแสดงคะแนนภาษาเยอรมันระดับ B2 (คะแนนรวมอย่างต่ำ gut)
– คะแนนภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 2 ปี ส่งผลคะแนนภายในวันที่ 23 เมษายน 2564) CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 หรือ paper-based TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 (TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 80) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
สอบข้อเขียน
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 9:00-12:00 น
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 13:30-16:30 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ website ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[post-views]