การเปลี่ยนการสอบสัมภาษณ์เป็นแบบออนไลน์ TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอักษรศาสตร์   คณะอักษรศาสตร์   ปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะอักษรศาสตร์ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอักษรศาสตร์   คณะอักษรศาสตร์   ปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์เป็นระบบออนไลน์  รายละเอียดดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องส่งแบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ไปที่ e-mail : mali_arts@hotmail.com  ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 16.00 น.

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ : https://tinyurl.com/Arts-CU-Portfolio

2. สำหรับนักเรียนที่ตอบรับการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ คณะอักษรศาสตร์จะส่ง Link การสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom ไปที่ e-mail ของนักเรียน

3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น  โดยผู้ประสานงานการสอบสัมภาษณ์จะทำการติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตาม  เวลาที่กำหนด  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมาลี  สังข์จุ้ย  โทรศัพท์ 095-029-1831

หากไม่เข้าสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง