ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อแนะนำในการวิจัยด้านวาทกรรมศึกษา: จากไอเดียสู่ผลงานตีพิมพ์”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อแนะนำในการวิจัยด้านวาทกรรมศึกษา: จากไอเดียสู่ผลงานตีพิมพ์”

วิทยากร: ผศ. ดร.สาวิตรี คทวณิช (คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น. (เวลาประเทศไทย) ถ่ายทอดออนไลน์ผ่าน Zoom ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3bxyeWy

[post-views]