โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “มองโรคเอดส์ (AIDS) และไวรัส HIV ผ่านวรรณกรรมสเปนร่วมสมัย”

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนเมษายน 2564 เรื่อง “มองโรคเอดส์ (AIDS) และไวรัส HIV ผ่านวรรณกรรมสเปนร่วมสมัย” โดย อ.ดร.นรุตม์ เจ้าสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังและถามตอบ/แลกเปลี่ยนทาง Zoom ได้ที่ https://bit.ly/3f5mOfX

เอดส์(AIDS) เคยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงและมักถูกเชื่อมโยงกับความตาย ความเสื่อมถอยทางศีลธรรมและความเป็นชายขอบ โรคเอดส์เข้ามาในประเทศสเปนตรงกับช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมครั้งสำคัญ และได้กลายเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเขียนสเปนที่ได้นำเสนอโรคเอดส์ร่วมกับประเด็นทางสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรค ภาพแทนของโรคเอดส์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านงานวรรณกรรมสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบสร้างและความเปลี่ยนแปลงของทัศนคติและมายาคติที่ชาวสเปนมีต่อโรคและผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงผู้ที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัส HIV ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

[post-views]