ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนพฤษภาคม เรื่อง “ภาวะโพสต์ฮิวแมนในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ร่วมสมัย”

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เรื่อง “ภาวะโพสต์ฮิวแมนในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ร่วมสมัย” โดย อ.ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังและถามตอบ/แลกเปลี่ยนทาง Zoom ได้ที่ https://forms.gle/qmX5MahNpkgBSyfe7 หรือสแกน QR code ในภาพโปสเตอร์

บันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ร่วมสมัยจำนวนหนึ่งดำเนินเรื่องในบริบทโลกปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเนื้อเรื่องส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และเอื้ออำนวยให้เกิดสังคมรูปแบบใหม่จากความก้าวหน้าทางโทรคมนาคม ในตัวบทกลุ่มดังกล่าวปรากฏสังคมมนุษย์ที่มีความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ค่านิยม และพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นที่มาของภาวะโพสต์ฮิวแมนที่หลากหลายจากการเปลี่ยนแปลงร่างกายและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์การศึกษาบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ร่วมสมัยจึงเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมนุษย์ในสภาพแวดล้อมอันอุดมด้วยเทคโนโลยี

[post-views]