ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การรับสมัครมี 3 รอบ ได้แก่
รอบที่ 1 ยื่น Portfolio
รอบที่ 2 รอบ Quota
รอบที่ 3 รอบ Admission

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.admissions.chula.ac.th