โครงการรู้หรือไม่ของบุคลากร ครั้งที่ 16

ขอเชิญบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะอักษรศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยาย “การจัดทำคู่มือการดำเนินงานสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม” ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ ZOOM

ดูรหัสการเข้าร่วมโปรแกรม ZOOM หรือแสกน QR code ได้ที่โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ข้างต้น

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง