อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นผู้สอนหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์” ในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา (Wine Education)

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์ศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์” ในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา (Wine Education) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 302 ตึกวิศวกรรม 1

[post-views]