หน่วยปฏิบัติการวิจัย/ศูนย์เชี่ยวชาญ

หน่วยปฏิบัติการ STAR

กลุ่มวิจัยการแปล การล่าม และสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

ศูนย์การแปล
หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4634
ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี

กลุ่มวิจัยศิลปะการละครและนวัตกรรมต่อสังคม

ภาควิชาศิลปการละคร
หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4802
ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี

กลุ่มวิจัยการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4924
ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี

หน่วยปฏิบัติการ RU

The Arc of Memory

ภาควิชาภาษาตะวันตก
หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4773
ชั้น 9 อาคารบรมราชกุมารี

หน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ภาควิชาภูมิศาสตร์
หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4821
ที่อยู่: ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี

หน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4817
ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี

หน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาควิชาภาษาศาสตร์
หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4692
ชั้น 12 อาคารบรมราชกุมารี

หน่วยปฏิบัติการวิจัย "ไทยวิทรรศน์" เพื่อการศึกษาภาษา วรรณคดีและคติชนไทย

ภาควิชาภาษาไทย
หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4687
ชั้น 12 อาคารบรมราชกุมารี

หน่วยวิจัยภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนการสอนภาษา

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4687
ชั้น 11 อาคารบรมราชกุมารี

หน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์คลังข้อมูลเพื่อการศึกษาทางมนุษยศาสตร์ดิจิทัล

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4687
ชั้น 11 อาคารบรมราชกุมารี

ศูนย์เชี่ยวชาญ

ศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4856 หรือ 0 2218 4857
ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี

ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4761
ชั้น 10 อาคารบรมราชกุมารี

ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4687
ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร หรือภาควิชาภาษาไทย ชั้น 12 อาคารบรมราชกุมารี

ศูนย์คติชนวิทยา

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4914
ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4773
ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร

สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเลขติดต่อ: 0 2218 4915
ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม

ภาควิชาปรัชญา
หมายเลขติดต่อ: 0 2218 1773
ชั้น 10 อาคารบรมราชกุมารี