ศ. ดร.อรรถยา สุวรรณระดา เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชาJPN 304 ญี่ปุ่นศึกษา 4 : วรรณคดี ณ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญศ. ดร.อรรถยา สุวรรณระดา เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชาJPN 304 ญี่ปุ่นศึกษา 4 : วรรณคดี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง