ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยให้เป็นวิทยากรอบรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยให้เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ (“600, 1.200, 2.500 oder mehr” Wortschatzerwerb und –erweiterung: Niveau A2/B1) (“600, 1.200, 2.500 หรือมากกว่านั้น?” การเรียนรู้และขยายวงศัพท์ในระดับ A2/B1) เมื่อนศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 -16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้ในกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9