ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ให้เข้าร่วมประชุมการนำเสนอเว็ปไซต์ One Search

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ไปเข้าร่วมประชุมการนำเสนอเว็ปไซต์ One Search ซึ่งเป็นระบบสืบค้นที่ศมส. ได้จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณค่า เอกลักษณ์ ตลอดจนอนุรักษ์มรกดกภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง