รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ เรื่อง “Food and Nutrition Education in School Lunch Programs of Primary Schools in Japan and Thailand”

รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ เรื่อง “Food and Nutrition Education in School Lunch Programs…

รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “Cultural Awareness for Working with Vietnamese”

รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “Cultural Awareness for Working with Vietnamese”…

อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษารัสเซีย เพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษารัสเซียระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการทดสอบระดับความสามารถทางภาษารัสเซียในฐานะภาษาต่างประเทศ (TORFL) ครั้งที่ 6

อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษารัสเซีย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (สหสาขาวิชา/นานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาเกาหลีศึกษา (สหสาขาวิชา/นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายวิชา “สถานการณ์ทั่วไปของยุโรป” ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ไปเป็นผู้บรรยายวิชา “สถานการณ์ทั่วไปของยุโรป”…

คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย เมียนมา เวียดนาม เขมร มลายู) ระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล สาขาวิชาภาษาสเปน อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล สาขาวิชาภาษารัสเซีย และอาจารย์ Mario Monterrubio Ganan สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในภาค 1 ปีการศึกษา 2564 วิชา ฝป. 781 การวิเคราะห์การแปล ให้กับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส – ไทย…

อาจารย์ ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” ให้กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ ลิขสิทธิ์การใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน ให้กับสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ รวมพลังสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ให้กับสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสาร การรณรงค์ นโยบาย 80 ปี ฟันดี 20 ซี่ ให้กับกรมอนามัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากกรมอนามัย ไปเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเนื้อหา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายรายวิชาภาคนิพนธ์ รศ.491ให้กับ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นผู้บรรยายรายวิชาภาคนิพนธ์ รศ.491…

อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญกรรมการสอบรายวิชาภาคนิพนธ์ รศ.491 (RU491) ให้กับ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นกรรมการสอบรายวิชาภาคนิพนธ์ รศ.491…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา 350 227 มุสลิมในไทย (Muslims in Thailand) ให้กับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา 350 227 มุสลิมในไทย (Muslims in Thailand)…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ให้เข้าร่วมประชุมการนำเสนอเว็ปไซต์ One Search

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.)…