ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา 350 227 มุสลิมในไทย (Muslims in Thailand) ให้กับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา 350 227 มุสลิมในไทย (Muslims in Thailand)

ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.20 – 12.05 น. หัวข้อ “บทบาทมุสลิมสมัยอยุธยา” และวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.20 – 12.05 น. หัวข้อ “บทบาทมุสลิมสมัยธนบุรีถึงสมัยรัตนโกสินทร์” ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง