อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในภาค 1 ปีการศึกษา 2564 วิชา ฝป. 781 การวิเคราะห์การแปล ให้กับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส – ไทย ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในภาค 1 ปีการศึกษา 2564 วิชา ฝป. 781 การวิเคราะห์การแปล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 – 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง