ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (สหสาขาวิชา/นานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาเกาหลีศึกษา (สหสาขาวิชา/นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย ไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (สหสาขาวิชา/นานาชาติ)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง