ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในส่วนของเนื้อหาด้านการอ่านและการเขียนบทความวิจัยในรายวิชา Research Article Appraisal (3005717)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสารทดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในส่วนของเนื้อหาด้านการอ่านและการเขียนบทความวิจัยในรายวิชา Research Article Appraisal (3005717) จำนวน 2 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง