Khyentse Award Ceremony 2021

The Faculty of Arts, together with Khyentse Foundation, and South Asian Languages Section, Department of Eastern Languages, invites you to Khyentse Award Ceremony…

การรับมอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายแพทย์สุรพงษ์ อำพันวงศ์ ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พู่พวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการแปลเอกสารราชการจากภาษาสเปนเป็นภาษาไทยและจากไทยเป็นสเปน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พู่พวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปเป็นวิทยากรโครงการบรรยายความรู้และ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้ประพันธ์บทเฉลิมฉลองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 105 ในรายการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้ประพันธ์บทเฉลิมฉลองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 105…

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการรับส่งบทความของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI): ปัญหาและทางออก”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง…

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “Learning Resources around U”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในส่วนของเนื้อหาด้านการอ่านและการเขียนบทความวิจัยในรายวิชา Research Article Appraisal (3005717)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสารทดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยาย…

อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data Management) กับบทบาทห้องสมุดในสังคมวิทยากรแบบเปิด”

อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุดกลาง และสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมภาษาเยอรมันระดับสูง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ไปเป็นวิทยากรอบรมภาษาเยอรมันระดับสูง…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและเข้าประชุมในการบรรยายเรื่อง “การเลือกคอนเทนต์และการทำสื่อให้เหมาะกับกลุ่มวัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากกรมอนามัย ไปเป็นวิทยากรและเข้าประชุมในการบรรยายเรื่อง…

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการอภิปรายในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไทย” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ไปเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการอภิปรายในหัวข้อ…

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นหัวหน้าคณะวิจัยในประเด็นเรื่อง “พุทธศิลปกรรมกับการสร้างเสริมสุขภาวะ : กรณีศึกษาวัดสุทธิวราราม เขต สาทร กรุงเทพมหานคร”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเป็นหัวหน้าคณะวิจัยในประเด็นเรื่อง…

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “การสำรวจเอกสารเชิงคัมภีร์จากแหล่งต้นฉบับและเอกสารทางโบราณคดีในต่างประเทศ”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “การสำรวจ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “วัฒนธรรมตะวันออก: เกาหลี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเป็นวิทยากรบรรยายใน…

ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโรงเล่า ในหัวข้อ “ใครอยากเป็นเศรษฐี (ฉันน่ะสิๆ) เรามีเรื่องเล่า: เทพเจ้าโชคลาภในวัฒนธรรมอินเดีย-จีน”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโรงเล่า จากภาควิชาภาษาเอเชียใต้ ในหัวข้อ “ใครอยากเป็นเศรษฐี (ฉันน่ะสิๆ) เรามีเรื่องเล่า: เทพเจ้าโชคลาภในวัฒนธรรมอินเดีย-จีน”…