ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินร่างรายงานวิจัย เรื่อง “ลักษณะของเหยื่อทางจิตของตัวละครคิมจียองจากวรรณกรรมเรื่อง คิมจียองเกิดปี 1982”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินร่างรายงานวิจัย เรื่อง “ลักษณะของเหยื่อทางจิตของตัวละครคิมจียองจากวรรณกรรมเรื่อง คิมจียองเกิดปี 1982” 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง