ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการสอนไวยากรณ์ภาษาเกาหลี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรโครงการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูสอนภาษาเกาหลี ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการสอนไวยากรณ์ภาษาเกาหลี” เมื่อวันจันทร์ที่ 2  พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง