ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญเป็นคณะทำงานและนักวิจัยของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ไปเป็นคณะทำงานและนักวิจัยของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรภายในงาน Ubiquitous U-Learn We Share ครั้งที่ 1/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรภายในงาน Ubiquitous U-Learn We Share ครั้งที่ 1/2565…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้ในกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้ในกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องาน “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นอุปนายกสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย ไปเป็นอุปนายกสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยและ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรีดา อับนิสุลัยมาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษามาเล ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำพจนานุกรมวิสามานยนามไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรีดา อับนิสุลัยมาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษามาเล ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไปเข้าร่วมประชุมการจัดทำพจนานุกรมวิสามานยนามไทย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “บทแปลเรื่องสั้น 6 เรื่องจากหนังสือรวมเรื่องสั้น นอกกรอบเรื่องเก่า (En marge des vieux livres) ของจูลส์ เลอแมตร์ (Jules Lemaitre) พร้อมบทวิเคราะห์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “บทแปลเรื่องสั้น 6 เรื่องจากหนังสือรวมเรื่องสั้น นอกกรอบเรื่องเก่า (En marge des vieux livres) ของจูลส์ เลอแมตร์ (Jules Lemaitre) พร้อมบทวิเคราะห์”…

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรดำเนินรายการ เรื่อง “พระเครื่อง: ศรัทธา ศาสนา ไสยศาสตร์ หรือพุทธพาณิชย์”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา ไปเป็นวิทยากรดำเนินรายการ เรื่อง “พระเครื่อง: ศรัทธา ศาสนา ไสยศาสตร์ หรือพุทธพาณิชย์”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนางสาวยงเหมย จาว (Miss Yongmwei Zhao)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาพัฒนาศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ไปเป็นกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนางสาวยงเหมย จาว (Miss Yongmwei Zhao)…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการสอนไวยากรณ์ภาษาเกาหลี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรโครงการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูสอนภาษาเกาหลี ระดับมัธยมศึกษา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดการคอร์สบริการวิชาการด้านภาษาสำหรับบุคคลภายนอก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดการคอร์สบริการวิชาการด้านภาษาสำหรับบุคคลภายนอก”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นผู้ประเมินโครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชา 416-101 KOREAN I โดยการศึกษาแบบออนไลน์ในระบบ PSU MOOC ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีศึกษา : รายวิชาภาษาเกาหลี 1-1 และรายวิชาภาษาเกาหลี 1-2”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปเป็นผู้ประเมินโครงการวิจัยเรื่อง…

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “สตรีจีนกับสังคมเมืองเซี่ยงไฮ้ในวรรณกรรมจีนร่วมสมัย”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “สตรีจีนกับสังคมเมืองเซี่ยงไฮ้ในวรรณกรรมจีนร่วมสมัย” โดย…

ขอแนะนำ “วรรณกรรมละตินอเมริกา 5 ศตวรรษ: จินตนาการ พื้นที่ และชนชายขอบ” ผลงานเล่มล่าสุดของรองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล

สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ขอแนะนำ “วรรณกรรมละตินอเมริกา 5 ศตวรรษ: จินตนาการ พื้นที่ และชนชายขอบ” ผลงานเล่มล่าสุดของรองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ…

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ ผู้แทนบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวนสองล้านบาท เพื่อร่วมสนับสนุนการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และจัดตั้งศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล คณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ.ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข) ได้ต้อนรับและขอบคุณ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ รุ่น อ.บ. 59…