ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนางสาวยงเหมย จาว (Miss Yongmwei Zhao)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาพัฒนาศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ไปเป็นกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนางสาวยงเหมย จาว (Miss Yongmwei Zhao) นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง