อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรดำเนินรายการ เรื่อง “ทักษะการพูดและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” และเรื่อง “สตาร์ทอัพ : เทรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่ สร้างธุรกิจได้ในวัยเรียน”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ไปเป็นวิทยากรดำเนินรายการ เรื่อง ทักษะการพูดและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. และเรื่อง สตาร์ทอัพ : เทรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่ สร้างธุรกิจได้ในวัยเรียน เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา