ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา 01358671 Theory of Japanese Linguistics ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา 01358671 Theory of Japanese Linguistics ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 21 ตุลาคม 2565 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง